25.03.19 | 07:22

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για “παρατασιούχους” καθαριότητας Ο.Τ.Α.
13.05.18 | 09:19

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για παρατασιούχους καθαριότητας Ο.Τ.Α.

Καλά νέα για τους παρατασιούχους των ν. 4351/2015 και 4429/2016 φέρνει πρόσφατη Πράξη Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη, η οποία εκδόθηκε κατόπιν διαφωνίας Δήμου και Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι παρατασιούχοι υπάλληλοι καθαριότητας των Ο.Τ.Α., που απασχολήθηκαν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το έτος 2015 (ή και πιο πριν) έως το καλοκαίρι του 2017 και απολύθηκαν μετά την έκδοση των πρακτικών της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα οποία κηρύχθηκε αντισυνταγματικό το ά. 16 του ν. 4429/2016, δικαιούνται, εφόσον δεν είχαν λάβει την άδεια του 2017 ή τμήμα αυτής, να αποζημιωθούν γι’ αυτή, λαμβάνοντας την αξία της σε χρήμα και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν συνέχισαν να εργάζονται στον Δήμο και μετά, με βάση τις προϋποθέσεις του ά. 24 του ν. 4479/2017.

Ειδικότερα, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας με βάση τις οποίες: (α) ο μισθωτός εργαζόμενος στην περίπτωση της με οποιοδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής του σχέσης, δικαιούται να λάβει για την κανονική άδεια που ενδεχομένως δεν πήρε αποζημίωση ίση με δύο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης, (β) ο μισθωτός από το τρίτο ημερολογιακό έτος της εργασίας του και στο εξής δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να λαμβάνει την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, αλλά και (γ) ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α., έκρινε ότι όσοι συνήψαν συμβάσεις εργασίας με Δήμους το έτος 2015 (ή και προγενέστερα), οι οποίες παρατάθηκαν κατά τα έτη 2015 και 2016 (με τους νόμους 4351/2015 και 4429/2016) έως την 31.12.2017, δικαιούνται να αποζημιωθούν για την άδεια μετ’ αποδοχών που δεν έλαβαν το έτος 2017, λόγω αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεών τους, καθότι η σχετική αξίωσή τους είχε γεννηθεί ήδη από την 01.01.2017. Η άδεια που αποζημιώνεται είναι αυτή που οι εργαζόμενοι δεν έλαβαν έως την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασής τους, δηλαδή μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκριναν αντισυνταγματική την παράταση, ανεξάρτητα από το γεγονός αν μετά συνήψαν και πάλι σύμβαση με τον ίδιο Ο.Τ.Α. και έλαβαν κανονική άδεια, λόγω αυτής της νέας σύμβασης. Δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε ότι η αξίωσή τους αυτή δεν επηρεάζεται από τις τυχόν νέες συμβάσεις εργασίας που οι εργαζόμενοι αυτοί συνήψαν με τους ίδιους φορείς έως την 31.03.2018, καθώς, σύμφωνα πάντα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι συμβάσεις αυτές δημιούργησαν νέα εργασιακή σχέση και δεν αποτελούσαν παράταση των υφιστάμενων από το έτος 2015 συμβάσεων.   

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη δικαστική διεκδίκηση των ποσών που αντιστοιχούν στην αποζημίωση αδείας που δικαιούνται οι παρατασιούχοι των Δήμων, που απολύθηκαν το καλοκαίρι του 2017, έστω και αν εν συνεχεία συνέχισαν να απασχολούνται με νέες συμβάσεις.

Το epoli.gr επικοινώνησε με τον Δικηγόρο Αθηνών, κ. Λάμπρο Ντουματσά, το δικηγορικό γραφείο του οποίου έχει ήδη ασκήσει σχετικές αγωγές στα πολιτικά Δικαστήρια.

Ο κ. Ντουματσάς επισήμανε τα εξής: «Ο πανικός που προκάλεσε η αυτοδίκαιη απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων των Ο.Τ.Α. το προηγούμενο καλοκαίρι και η σχετική ανακούφιση που έφερε η εν συνεχεία σύναψη νέων συμβάσεων με το ν. 4479/2017, αλλά και η προκήρυξη 3Κ/2018, έβαλε σε δεύτερη μοίρα βασιμότατα εργασιακά δικαιώματα των παρατασιούχων, όπως η αποζημίωση της άδειας όσων εξ αυτών εργάζονταν από το 2015 στους Δήμους και δεν είχαν πάρει την άδειά τους πριν την έκδοση των πρακτικών της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήρθε, όμως η ώρα, οι εργαζόμενοι αυτοί να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται, προσφεύγοντας στα Δικαστήρια. Η πρόσφατη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ότι οι πιθανότητες των εργαζομένων να δικαιωθούν και να λάβουν αποζημίωση για την άδειά τους είναι συντριπτικά υπέρ τους».

 

Σε συνεργασία με το "Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρος Σ. Ντουματσάς και Συνεργάτες"

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ