21.02.19 | 11:36

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΣ: “Ανταποδοτικές υπηρεσίες εργατών Κοιμητηρίων και Τεχνικών Υπηρεσιών”
10.06.18 | 10:01

ΕΣ: Ανταποδοτικές υπηρεσίες εργατών Κοιμητηρίων και Τεχνικών Υπηρεσιών

Συμβάσεις ΙΔΟΧ, που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφών - Εκταφών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανήματος Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Το θέμα έφτασε στο ΕΣ, όταν Επίτροπος του, αρνήθηκε να θεωρήσει χρηματικά εντάλματα πληρωμής 8 εργαζομένων συμβασιούχων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφών – Εκταφών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων Δήμου και τριών άλλων - ειδικότητας οι δύο πρώτοι ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ο τρίτος ΔΕ Χειριστών Μηχανήματος Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - ισχυριζόμενος ότι, δεν απασχολούνται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

 

Το “σκεπτικό” της απόφασης

Όπως αιτιολογείται στην απόφαση, και αναλύει το epoli.gr στα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους προαναφερόμενους εργάτες ταφών - εκταφών περιλαμβάνονται υπηρεσίες ταφής και εκταφής νεκρών και εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού πέριξ των ταφικών χώρων, οι οποίες ως εκ της φύσεως τους συνδέονται άμεσα με την καθαριότητα των κοιμητηρίων και συμβάλλουν εν τοις πράγμασι στην προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ, περαιτέρω, η δαπάνη μισθοδοσίας τους καλύπτεται στο σύνολό της από ανταποδοτικά έσοδα των κοιμητηρίων.

Ως προς τους φερόμενους ως δικαιούχους, εργαζομένους στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται επίσης - όπως προκύπτει από το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα - από ανταποδοτικά έσοδα βεβαιώνεται από το Δήμο με το έγγραφο επανυποβολής, ότι είναι επιφορτισμένοι, μεταξύ άλλων, με τον καθαρισμό των φρεατίων του υπόγειου δικτύου από απορρίμματα και φερτά υλικά, με τον καθαρισμό του στύλων δημοτικού φωτισμού, με την καθαίρεση πανό και με τον καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων στους κοινόχρηστους χώρους, εργασίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από το ανειδίκευτο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ