19.12.18 | 14:02

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού - Ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών
08.11.17 | 16:31

Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού - Ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών

Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας, εμπλέκοντας ενεργά τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με την Τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και αναλύει το epoli.gr προβλέπεται η ένταξη έργων συγκεκριμένης περιοχής σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή συγκεκριμένου τομέα οικονομίας, στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Με την τροπολογία ρυθμίζεται η διαδικασία ορισμού ενδιάμεσου φορέα για δράσεις τοπικής ανάπτυξης, με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Ο υπουργός Οικονομίας θα έχει την δυνατότητα να ορίσει ως ενδιάμεσο φορέα την ΕΥΔΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” για την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού ή του Περιφερειάρχη δύνανται να ορίζονται ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

 

Πληρωμές από δικαστικές αποφάσεις

Επίσης, ρυθμίζεται ότι, στην περίπτωση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων διαιτησία επί διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις οποίες οι αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά, αυτά βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες.

 

Στοχοθεσία

Επίσης, θεσπίζεται ενιαίο σύστημα και διαδικασία στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην κεντρική υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ Α.Ε.). Με αυτό τον τρόπο καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, ο τρόπος και η περιοδικότητα της μέτρησης, προκειμένου να επιτυγχάνεται η στοχοθεσία, που θέτει το υπουργείο Οικονομίας για την διαχείριση πόρων του ΕΣΠΑ.

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι, “έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσω των χρηματοδοτικής τεχνικής για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2017-2020 δύνανται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”.

Τέλος, για τα προγράμματα που έχει “τρέξει” το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατά τις προγραμματικές περιόδους προ του 2007-2013 και υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, αυτές μπορούν να διευθετηθούν με Κοινή Απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Υποδομών, όπου θα καθορίζεται το ύψος της πληρωμής, την διαδικασία και το κάθε σχετικό θέμα.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ