03.06.20 | 05:11

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανακριβείς δηλώσεις 3Κ: Δεν θεωρεί εντάλματα πληρωμής το Ελεγκτικό Συνέδριο!
06.07.19 | 07:47

Ανακριβείς δηλώσεις 3Κ:  Δεν θεωρεί εντάλματα πληρωμής το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Αποφάσεις βόμβα εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφορικά με τη μισθοδοσία προσώπων που προσλήφθηκαν το έτος 2018 ως προσωρινώς επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018, δηλαδή συνήψαν συμβάσεις ΙΔΟΧ μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της ανωτέρω προκήρυξης, χωρίς όμως να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή έχοντας δηλώσει τη συνδρομή στο πρόσωπό τους ιδιοτήτων που στην πραγματικότητα δεν είχαν.

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε σειρά πράξεων με τις οποίες αποφασίστηκε η μη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είχαν περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018, για το λόγο ότι οι αιτήσεις τους περιείχαν ανακρίβειες ως προς τις προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν είχαν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά. Το σκεπτικό που υιοθετήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκδοση αυτών των πράξεων έχει ως εξής: Η διαδικασία πρόσληψης των προσωρινώς επιτυχόντων βασίζεται στην υπεύθυνη εκ μέρους τους δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προϋποθέσεις πρόσληψης και ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η διαδικασία προσωρινής πρόσληψης αποσκοπεί στη διευκόλυνση του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο δεν έχει την δυνατότητα να προβεί άμεσα σε έλεγχο των δικαιολογητικών και κατά συνέπεια βασίζεται σε όσα έχουν δηλώσει υπευθύνως οι υποψήφιοι. Πλην όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της μισθοδοτικής δαπάνης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει παρεμπιπτόντως και την ακρίβεια, επάρκεια και νομιμότητα των δηλώσεων των υποψηφίων. Εφόσον διαπιστώσει ότι κάποια υπεύθυνη δήλωση -στη βάση της οποίας διενεργήθηκε η πρόσληψη- δεν είναι αληθής ή ακριβής, οφείλει να μην επιτρέψει την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της μισθοδοσίας.

Στην ανωτέρω επικρατήσασα άποψη διατυπώθηκε και μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου με βάση μόνο τα προσωρινά αποτελέσματα και τις δηλώσεις των ίδιων των υποψηφίων αντίκειται στο πνεύμα του ιδρυτικού νόμου του Α.Σ.Ε.Π. (ν. 2190/1994) και άρα δεν θα πρέπει να γίνεται. Εντούτοις, όμως, αφ’ ης στιγμής γίνεται και δεδομένης της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην εργασία και των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας τα χρηματικά εντάλματα θα πρέπει να θεωρούνται, καθότι αφορούν ήδη δεδουλευμένες αποδοχές.

Πρακτικά τι σημαίνει η άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει τα χρηματικά εντάλματα όσων κακώς περιλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της 3Κ/2018; Θα πρέπει όσοι εξ αυτών πληρώθηκαν για την εργασία τους να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν;

«Το πιθανότερο είναι ότι κανένας δεν θα τους ζητήσει να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν, χωρίς βεβαίως να μπορεί να αποκλειστεί εντελώς και το αντίθετο. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, τελικά δεν αναμένεται να υπάρξουν στην πραγματικότητα επιστροφές ποσών μισθοδοσίας, καθότι αυτά αφορούν σε δεδουλευμένες αποδοχές, οι οποίες με βάση τις αστικής φύσεως διατάξεις περί συμβάσεως εργασίας, αλλά και αδικαιολόγητου πλουτισμού καλώς καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Άλλο θέμα βεβαίως είναι το αν η προσωρινή πρόσληψη στη βάση ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων συνιστά ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι εφόσον η ψευδής δήλωση ήταν συνειδητή και έγινε με πρόθεση (δόλο), έχουν τελεστεί τα ποινικά αδικήματα της ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως και της απάτης. Και σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται ότι δεν θα επιδιωχθεί -τουλάχιστον αυτεπάγγελτα- η ποινική τιμωρία όσων εκ προθέσεως δήλωσαν ψευδή στοιχεία προκειμένου να διοριστούν ως συμβασιούχοι ΙΔΟΧ στους Δήμους για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 3Κ/2018 και τούτο κυρίως λόγω του όγκου των σχετικών περιπτώσεων. Και πάλι, όμως, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο», απαντά στο epoli.gr για το σημαντικό αυτό θέμα, ο δικηγόρος κ. Λάμπρος Ντουματσάς.        

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ