20.02.19 | 05:12

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές και προθεσμίες για τον υπολογισμό των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων
13.02.18 | 17:15

Αλλαγές και προθεσμίες για τον υπολογισμό των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τις αλλαγές στο Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών και της διαδικτυακής Εφαρμογής του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο αποτελεί εργαλείο καταγραφής - αποτύπωσης των στοιχείων των ανωτέρω, και προθεσμίες ενημέρωσης στοιχείων, προκειμένου να υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων, που η σχέση τους έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά.

Επισημαίνεται ότι, η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς - τομείς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ).

Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, πλέον περιλαμβάνει πίνακα με τίτλο «Αποδοχές επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ παροχή και ποσά παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ των οικείων ταμείων» με τις εξής στήλες:

 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης.
 • Ποσό εισφορών υπέρ Κύριας Σύνταξης.
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.
 • Ποσό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης.
 • Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από τακτικές αποδοχές.
 • Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από πρόσθετες αμοιβές.
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ εφάπαξ παροχής.
 • Ποσό εισφορών υπέρ εφάπαξ παροχής.
 • Βασικός μισθός.
 • Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
 • Χρόνος ασφάλισης (σε ημέρες).

Τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο (μήνα) και στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη (κύρια, επικουρική), μέρισμα και εφάπαξ παροχή των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, ορίζεται ως επιτακτική ανάγκη, η αποστολή, μέσω της Εφαρμογής ΔΑΥΚ, συμπληρωματικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στις προθεσμίες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση τον αριθμό των οριστικοποιημένων ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, των οποίων η υπαλληλική τους σχέση (κεφ. 2 της Ε-ΔΑΥΚ) έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά.

Η έναρξη των ανωτέρω προθεσμιών άρχεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εγκυκλίου.

 

Ο Πίνακας με τις προθεσμίες

 

Η Εγκύκλιος σε επισυναπτόμενο αρχείο

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ