18.11.19 | 10:12

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ: Αιτήσεις θεραπείας και ακύρωσης – Οι προθεσμίες – Οι διαφορές – Οι συνέπειες
15.06.19 | 10:36

3Κ: Αιτήσεις θεραπείας και ακύρωσης – Οι προθεσμίες – Οι διαφορές – Οι συνέπειες

Αίτηση θεραπείας ή αίτηση ακύρωσης; Πότε πρέπει να υποβάλω την πρώτη και πότε την δεύτερη; Τι διαφορά έχουν; Αρκεί η μία ή πρέπει να κάνω και τις δύο; Τι θα συμβεί αν κάποια από τις δύο γίνει δεκτή;

Αυτά είναι ερωτήματα που βασανίζουν όσους συμμετείχαν στην προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., και δεν κατάφεραν να επιλεγούν για κάποια από τις προκηρυχθείσες θέσεις.

Όπως έχει γράψει και παλαιότερα το epoli.gr, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο κάθε υποψήφιος που εμφανίζεται ως επιλαχών είναι να αναμένει την έγγραφη ενημέρωση που θα αποστείλει το Α.Σ.Ε.Π. σε όλους όσοι είχαν περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες, αλλά δεν βρίσκονται στους οριστικούς. Με το σημείωμα αυτό θα αιτιολογείται η απόρριψη των υποψηφίων αυτών, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος δεν περιλήφθηκε στους οριστικούς πίνακες, αν και είχε βρεθεί στους προσωρινούς. Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη, καθότι η απόρριψη ενός υποψηφίου που είχε περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες και κατά συνέπεια απασχολούνταν από κάποιον Ο.Τ.Α. όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρείται βλαπτική μεταβολή και συνεπώς πρέπει να αιτιολογείται. Προσοχή: Έγγραφη ενημέρωση δεν θα λάβουν όσοι δεν είχαν περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες.

Αίτηση θεραπείας ή αίτηση ακύρωσης; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι μία και ενιαία για όλους. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να λεχθεί ότι η αίτηση θεραπείας είναι μία απλή διοικητική προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε μία διοικητική πράξη και με την οποία ο αιτών ζητά να «θεραπευτεί» κάποιο προφανές λάθος της διοικητικής πράξης. Η αίτηση αυτή είναι απρόθεσμη, δηλαδή μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Παρ’ όλ’ αυτά το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι υποψήφιοι είναι να υποβάλουν αίτηση θεραπείας αφού θα έχουν λάβει την έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους δεν περιλήφθηκαν στους οριστικούς πίνακες, προκειμένου να μπορέσουν να αντικρούσουν ολοκληρωμένα τους λόγους της απόρριψής τους. Επίσης, σκόπιμο είναι να μην αργήσουν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας μετά την ανωτέρω ενημέρωση για να μην χάσουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θεραπείας, καθώς η αίτηση ακύρωσης δεν είναι απρόθεσμη. Αίτηση θεραπείας μπορούν να ασκήσουν και όσοι δεν είχαν περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες.

Η αίτηση ακύρωσης είναι ένδικο βοήθημα που ασκείται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο). Με αυτή ο υποψήφιος διαμαρτύρεται τόσο για κάποιο λάθος στην καταμέτρηση των μορίων του ή στην κατάταξή του, όσο και παρεμπιπτόντως για κάποιον όρο της προκήρυξης. Δηλαδή το εύρος των λόγων για την ακύρωση του πίνακα κατάταξης μέσω αίτησης ακύρωσης είναι μεγαλύτερο από τους λόγους που μπορεί κάποιος να προβάλει μέσω της αίτησης θεραπείας. Μπορεί να ασκηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση θεραπείας ή και μετά από αυτή, εφόσον αυτή απορριφθεί. Ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση άσκησης αίτησης ακύρωσης, η μεταγενέστερη υποβολή αίτηση θεραπείας δεν έχει νόημα, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αίτηση ακύρωσης μπορούν να ασκήσουν όλοι οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν στους οριστικούς πίνακες, ακόμα δηλαδή και εκείνοι που δεν ήταν ούτε στους προσωρινούς πίνακες.  

Συμπερασματικά η αίτηση θεραπείας θα πρέπει να υποβληθεί πρώτα και εν συνεχεία, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή ή δεν απαντηθεί μέσα στην προθεσμία της αίτησης ακύρωσης, θα πρέπει να ασκείται αίτηση ακύρωσης.

Τέλος, αν μία από τις δύο αιτήσεις γίνει δεκτή, ο υποψήφιος θα επανατοποθετηθεί στον πίνακα κατάταξης στη θέση που θα έπρεπε εξαρχής να είχε καταλάβει. Αν η θέση αυτή συνεπάγεται τον διορισμό του σε μία από τις θέσεις της επιλογής του, ο υποψήφιος θα καταλάβει αυτή τη θέση και ο τελευταίος ως τότε επιτυχών θα μετατραπεί σε πρώτο επιλαχόντα. Άρα δεν θα διοριστούν περισσότεροι υποψήφιοι, απλώς θα γίνει ανακατανομή των υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.     

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ