10.05.21 | 10:11

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άδεια ειδικού σκοπού: Κανονικά η καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
10.04.20 | 20:30

Άδεια ειδικού σκοπού: Κανονικά η καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Κανονικά καταβάλλεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά την άδεια ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα, σε

Ερώτηση: Υπάλληλοι που δικαιούνται το παραπάνω επίδομα και έλαβαν άδεια ειδικού σκοπού λόγω covid -19 δικαιούνται το επίδομα το διάστημα της συγκεκριμένης αδείας;

Απάντηση: To επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις) (ΚΥΑ οικ.2/16519/0022/24.02.2012, ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014, παρ. 4 άρθρο 98 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’).

Πέραν των ανωτέρω, η αναφερόμενη στο ερώτημά σας άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί μορφή ειδικής αδείας, η οποία θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 55/Α’) και μάλιστα με σκοπό ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς, κατά την διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και συνεπώς εμπίπτει στην ίδια κατηγορία των ειδικών και θεσμοθετημένων, ενόψει και της σχετικής επιταγής του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, αδειών με σκοπό ιδίως την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, ήτοι εμπίπτει στην ίδια κατηγορία αδειών, η λήψη των οποίων δεν συνεπάγεται περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά τα αναλυτικώς ανωτέρω εκτεθέντα.

Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων και νόμου μη προβλέποντος διαφορετικώς, κατά την άποψή μας, στο ερώτημά σας προσήκει καταφατική απάντηση.

 

 ΠΗΓΗ: ΠΑ.Σ.Ε Ο.Τ.Α - Δ.Ε.Υ.Α - Ν.Π.Δ.Δ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ