23.01.21 | 17:06

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2μηνη και βάλε παράταση εφαρμογής του Ν.4369/2016 στους ΟΤΑ!
25.08.16 | 20:10

2μηνη και βάλε παράταση εφαρμογής του Ν.4369/2016 στους ΟΤΑ!

Με απόφαση που υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Α., Γιάννης Μπαλάφας, παρατείνεται κατά δύο μήνες (29-09-2016), το έργο της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με αντικείμενο την εξειδίκευση της εφαρμογής του N. 4369/2016 στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.

Ειδικότερα, το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει ως αντικείμενο: α) την εξειδίκευση και προσαρμογή των διατάξεων του N. 4369/2016 στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και τη διατύπωση προτάσεων τυχόν αναγκαίων ειδικών ρυθμίσεων, β) τη διαμόρφωση θέσεων για την ένταξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Υπαλλήλων στην επικείμενη θεσμοθέτηση του πλαισίου "κινητικότητας" στο δημόσιο.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, υπ΄ αριθµ. 22480/2016 «Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄2325), το έργο της Ομάδας Εργασίας θα ολοκληρωνόταν μέχρι τις 31/07/2016.

Το κείμενο της απόφασης

“Παρατείνουµε το έργο της Οµάδας Εργασίας µέχρι τις 29-09-2016, µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασής του, αν κριθεί απαραίτητο, µε όµοια απόφασή µας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η υπ΄ άριθµ. 22480/2016 «Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄2325).”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ