21.01.21 | 22:06

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΥΣ 33/2006: O μέγιστος αριθμός προσλήψεων συμβασιούχων στους ΟΤΑ το 2019
26.04.19 | 08:19

ΠΥΣ 33/2006: O μέγιστος αριθμός προσλήψεων συμβασιούχων στους ΟΤΑ το 2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και αν. Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, που ορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 [Αναστολή προλήψεων και διορισμών στο Δημόσιο] όπως ισχύει, στους OTA α' και β' βαθμού για το έτος 2019.

Έτσι, ο αριθμός ορίζεται σε χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ.

 

Το ΦΕΚ

 

Τι σημαίνει η αναστολή;

Σύμφωνα με την ανάλυση του epoli.gr σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες, στην πραγματικότητα πρόκειται για παράταση της αναστολής προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η οποία έχει επιβληθεί ήδη από το 2006 με την υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, δηλαδή σε χρόνο πολύ προγενέστερο της οικονομικής κρίσης. Η ισχύς της πράξης αυτής (η οποία είχε προβλεφθεί τότε ως περιορισμένης χρονικής διάρκειας) παρατείνεται έκτοτε σταθερά κάθε χρόνο έως σήμερα. Στην ουσία δεν αποτελεί κάποιο μέτρο που σχετίζεται με τον περιορισμό των θέσεων εργασίας στο δημόσιο, αλλά αντίθετα συνιστά έναν τρόπο ελέγχου της διαδικασίας των προσλήψεων.

Με την αρχική υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως και με όλες τις μεταγενέστερες που παρέτειναν αυτή, προβλέφθηκε κατ’ αρχάς η αναστολή των προσλήψεων στο δημόσιο. Προβλέφθηκε, όμως, επιπλέον η σύσταση και λειτουργία μίας τετραμελούς επιτροπής, η οποία αποφασίζει - ανάλογα με τις ανάγκες του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. - την πρόσληψη υπαλλήλων σε προκηρυσσόμενες θέσεις κατ’ εξαίρεση του κανόνα της αναστολής. Η έγκριση από την εν λόγω επιτροπή μίας θέσης εργασίας στο δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης, είτε μέσω του Α.Σ.Ε.Π. ή από κάποιο φορέα με τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, η ως άνω ΠΥΣ αφορά και στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και στις συμβάσεις έργου που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ